Oznam školskej jedálne

Od 01.09.2022 školská jedáleň V. Javorku 32, prechádza na nový program odhlasovania a prihlasovania na obedy, cez aplikáciu www.strava.sk a z toho dôvodu systém Edupage NEBUDE slúžiť pre školskú jedáleň, iba pre informácie zo školy.
Je potrebné si stiahnuť aplikáciu z www.strava.sk do PC, alebo mobilu.VZOR AKO SA PRIHLÁSIŤ:
APLIKÁCIA: strava Android Apple alebo www.strava.sk
PRIEZVISKO: Hruška
MENO: Ivan
ČÍSLO JEDÁLNE : 9209
UŽÍVATEĽ : hruska.ivan
HESLO: VS
 ( Variabilný symbol, ktorý používate pri platbe stravy )
Novým žiakom bude V.S. zaslaný do mailu, ktorý uviedli na zápisnom lístku.
Dôležité: !!!!!!
Stravníci, ktorí neuhradili stravu budú prihlásení na obed len do výšky konta. Rodičia detí preberajú zodpovednosť za prihlasovanie a odhlasovanie na obedy !!!
Rodičia, ktorí chcú úplne odhlásiť dieťa zo stravovania, alebo odhlásiť na dlhšiu dobu, napíšu e-mail na adresu školskej jedálne jedalen@zsjavorku.sk.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu ŠJ.