POKYNY K STRAVE NA MESIAC JÚL 2020

Stravovanie v mesiaci júl 2020 zabezpečuje: Školská jedáleň pri Základnej škole Limbová 30, 01007 Žilina

KONTAKT

Vedúca školskej jedálne: Ing. Mária Segiňová

e-mail školskej jedálne: sjzalimbova@gmail.com

telefónne číslo: 041/5681661, +421911949266

ODHLASOVANIE ZO STRAVY SA VYKONÁVA DEŇ VOPRED DO 8,00 HOD!!! Po tomto termíne už nie je možné sa zo stravy odhlásiť na nasledujúci deň. 

Stravník sa môže zo stravy odhlásiť v uvedenom termíne:

– osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne

– cez email-adresu: sjzalimbova@gmail.com

– na telefónnom čísle 041/56 81 661, +421 911 949 266

V prípade náhleho ochorenia stravníka je možné stravu odobrať v prvý deň do obedára v zariadení, ktoré navštevuje.

VRÁTENIE PREPLATKU STRAVNÉHO:

  • vyúčtovanie platieb (preplatok stravného) sa uskutoční na základe žiadosti o vrátenie preplatku – vzor žiadosti nájdete na webovej stránke Základnej školy Limbová pod ,,Školská jedáleň – tlačivá – žiadosť o vrátenie preplatku“, ktorú je potrebné doručiť na vyššie uvedenú adresu (preplatok na stravnom bude poukázaný na účet zákonného zástupcu stravníka, ktorý bude uvedený na žiadosti).

Z dôvodu ukončenia letnej prevádzky a s tým spojené vyčerpanie finančnej normy na potraviny a vyúčtovanie štátnej dotácie na stravovanie detí, Vám oznamujem, že stravu od 28.7.20 – 31.7.20 je možné odhlásiť iba do 27.7.2020 do 8,00 hod.  Po tomto termíne sa zo stravy už neodhlasuje. V prípade ochorenia si obed môžete vyzdvihnúť v školskej jedálni. 

Vedúca školskej jedálne