Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že od 3.mája 2021 je spustená elektronická prihláška dieťaťa do našej materskej školy. Zápis dieťaťa do materskej školy sa môže uskutočniť:

  • Vyplnením papierovej prihlášky – písomnou formou, ktorej tlačivo je na webovej stránke Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8, Žilina v kolónke Materská škola, v časti dokumenty školy. Prosíme Vás, vytlačte si ju a odovzdajte v termíne 12. – 14.mája 2021 v kancelárii zástupcu pre MŠ (budova Materskej školy Do Stošky 5, Žilina – Bánová) v čase od 9.00 – 16.00 hod.

alebo:

  • Vyplnením elektronickej prihlášky, taktiež sa nachádza na webovej stránke školy v stĺpci elektronická prihláška. Zápis detí vypísaním elektronickej prihlášky je od 3.mája do 14.mája 2021.

 

Podmienky zápisu dieťaťa do materskej školy:

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  2. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
  3. Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

 

S pozdravom

riaditeľstvo školy