ZÁPIS NOVÝCH DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2020/2021

Prijímame dieťa od 3 rokov veku s trvalým pobytom v Žiline, výnimočne dieťa, ktoré má menej ako 3 roky, ak to dovoľuje kapacita MŠ! V prípade väčšieho záujmu ako je kapacita škôlky, rozhoduje poradie podaných prihlášok.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

1. dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

2. dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu, ktorá musí byť potvrdená od lekára. Žiadosť nájdete na nástenke pri vchode do MŠ alebo na webovej stránke  MŠ – zsdostoskybanova.edupage.org.

Prihlášku prosím odovzdať vyplnenú do riaditeľne MŠ od 11.5.2020 do 13.5.2020, ráno od 7.00 – 10.00 hod. 

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

 

! Pri zápise dieťaťa je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča, resp. zákonného zástupcu !