Denný poriadok

Denný poriadok

Zabezpečuje vyvážené striedanie činností, optimálny biorytmus, bezstresové prostredie, dodržiava zásady zdravej životosprávy, vytvára časový priestor na hru a učenie, dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

cartoon-images-of-children-02-vector-material-14401

       1 . a 2 . trieda

ČAS ČINNOSTI
7, 00 –   8, 20 hry a hrové činnosti detí, vzdelávacia aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
8,20 – 8, 40 osobná hygiena, desiata
8, 40 – 9, 45 vzdelávacie aktivity, hry a hrové činnosti
9, 45 – 11,15 príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vzdelávacie aktivity
11, 15 – 11,40 osobná hygiena, obed
11, 40 – 14,10 osobná hygiena, odpočinok
14, 10 – 14,30 olovrant
14, 30 – 15,45 hry a hrové činnosti, hodnotenie dňa

Konzultačné hodiny triednej učiteľky každý pondelok:

  • párny týždeň: 12,30 – 13,30
  • nepárny týždeň : 9,00 – 10,00
  • v inom čase po dohovore s triednou učiteľkou

   

      3 . a 4 . trieda

ČAS ČINNOSTI
7, 00 –     8, 50 hry a hrové činnosti detí, vzdelávacia aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia
8,50 –   9, 10 osobná hygiena, desiata
9, 10 –   10, 00 vzdelávacie aktivity, hry a hrové činnosti
10, 00 –   11,45 príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vzdelávacie aktivity
11, 45 – 12,10 osobná hygiena, obed
12, 10 – 14,35 osobná hygiena, odpočinok
14, 35 – 14, 55 olovrant
14, 55 – 15, 45 hry a hrové činnosti, hodnotenie dňa

Konzultačné hodiny triednej učiteľky každý pondelok:

  • párny týždeň: 12,00 – 13,00
  • nepárny týždeň : 9,00 – 10,00
  • v inom čase po dohovore s triednou učiteľkou