O materskej škole

Materská škola Do Stošky, ktorej motto znie  „Veselo v školičke, pri zelenej horičke“ sa nachádza v malebnej obci Bánová, ktorá je od roku 1970 mestskou časťou Žiliny. V obci je v prevádzke materská i základná škola. MŠ  navštevujú nie len tamojšie deti, ale i deti z neďalekého okolia (Hájik, Závodie a pod.)
MŠ je predprimárnym zariadením s celodennou starostlivosťou pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Rodičom detí poskytuje taktiež možnosť poldenného pobytu, ideálneho najmä v rámci adaptácie najmladšej vekovej skupiny detí.  MŠ v súčasnosti navštevuje 107 detí, ktoré sú rozdelené do piatich tried podľa veku.  Súčasťou materskej školy je priestranný dvor s dostatkom zelene, vybavený detským ihriskom, pieskoviskami, preliezkami i záhradným altánkom. Umožňuje tak dostatočný psychomotorický rozvoj detí.
Materská škola organizuje počas školského roka rôzne podujatia, aktivity a výlety pre deti za účasti rodičov alebo v spolupráci so ZŠ.