Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že od 3.mája 2021 je spustená elektronická prihláška dieťaťa do našej materskej školy. Zápis dieťaťa do materskej školy sa môže uskutočniť:

  • Vyplnením papierovej prihlášky – písomnou formou, ktorej tlačivo je na webovej stránke Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8, Žilina v kolónke Materská škola, v časti dokumenty školy. Prosíme Vás, vytlačte si ju a odovzdajte v termíne 12. – 14.mája 2021 v kancelárii zástupcu pre MŠ (budova Materskej školy Do Stošky 5, Žilina – Bánová) v čase od 9.00 – 16.00 hod.

alebo:

  • Vyplnením elektronickej prihlášky, taktiež sa nachádza na webovej stránke školy v stĺpci elektronická prihláška. Zápis detí vypísaním elektronickej prihlášky je od 3.mája do 14.mája 2021.

 

Podmienky zápisu dieťaťa do materskej školy:

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  2. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
  3. Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

 

S pozdravom

riaditeľstvo školy

Dôležitý oznam !!!

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňa 14.apríla 2021 (streda) bude:
prerušená prevádzka našej materskej školy, z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie (plánované práce Stredoslovenskej distribučnej) na našej ulici Do Stošky, Žilina.
Rovnako sú v tento deň všetky deti odhlásené zo stravy.
Ďakujeme za pochopenie!
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Prevádzka materskej školy od 6.4.2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujeme, že od 6.4.2021 (utorok) sa naša materská škola otvára plnohodnotne PRE VŠETKY DETI MŠ V BEŽNEJ PREVÁDZKE.
O prihlásenie/odhlásenie dieťaťa budete kontaktovaní v priebehu dnešného dňa triednou učiteľkou.
Prihlasovanie/odhlasovanie detí na stravu od 7.4.2021 riešia rodičia detí individuálne.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Prevádzka materskej školy od 29.3.2021

Vážení rodičia!

Od pondelka 29.3.2021 pokračujeme naďalej v súčasnom režime, t.j. rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 15.marca 2021, resp. tak, ako je uvedené v „Ozname č. 2“ , ktorý je uvedený na web stránke školy.

Prípadnou zmenou budete bezodkladne informovaní riaditeľom školy prostredníctvom Edupage.

Prajem Vám pekný a pokojný víkend.

S pozdravom

Ing.Ľubomír Krajčí, PhD., riad. školy