Oznam školskej jedálne

Od 01.09.2022 školská jedáleň V. Javorku 32, prechádza na nový program odhlasovania a prihlasovania na obedy, cez aplikáciu www.strava.sk a z toho dôvodu systém Edupage NEBUDE slúžiť pre školskú jedáleň, iba pre informácie zo školy.
Je potrebné si stiahnuť aplikáciu z www.strava.sk do PC, alebo mobilu.VZOR AKO SA PRIHLÁSIŤ:
APLIKÁCIA: strava Android Apple alebo www.strava.sk
PRIEZVISKO: Hruška
MENO: Ivan
ČÍSLO JEDÁLNE : 9209
UŽÍVATEĽ : hruska.ivan
HESLO: VS
 ( Variabilný symbol, ktorý používate pri platbe stravy )
Novým žiakom bude V.S. zaslaný do mailu, ktorý uviedli na zápisnom lístku.
Dôležité: !!!!!!
Stravníci, ktorí neuhradili stravu budú prihlásení na obed len do výšky konta. Rodičia detí preberajú zodpovednosť za prihlasovanie a odhlasovanie na obedy !!!
Rodičia, ktorí chcú úplne odhlásiť dieťa zo stravovania, alebo odhlásiť na dlhšiu dobu, napíšu e-mail na adresu školskej jedálne jedalen@zsjavorku.sk.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu ŠJ.

Dôležitý oznam pre rodičov materskej školy !!!

Stravné na mesiac september treba uhradiť do 02.09.2022 – do uvedeného termínu musí byť stravné pripísané na účet stravníka, alebo odovzdané potvrdenie o úhrade!!! Inak nebude dieťa prihlásené na stravu!

​​​​​​​

PREDPIS PLATBY NA MESIAC SEPTEMBER:

Pre Materskú školu sa začína variť od 5.9.2022 (19 prac. dní)

Pre Základnú školu sa začína variť od 6.9.2022 (18 prac. dní)

 

MATERSKÁ ŠKOLA Bajzová/Bánová deti:  20 x 1,69 = 33,80 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – žiaci 1. – 4. ročník: 18 x 1,36 = 24,48 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – žiaci 5. – 9. ročník: 18 x 1,45 = 26,10 €

DOSPELÝCH STRAVNÍKOV :            18 dní x 1,41€ = 25,38€

 

Deti MŠ alebo žiaci ZŠ poberatelia dotácie podľa osobitného právneho predpisu*) Zálohová platba 30,00 €

Štátna dotácia na stravovanie pre deti, ktoré spĺňajú podmienky nároku na ňu a majú vybavené všetky potrebné dokumentácie o nároku, je vo výške 1,30 €/1deň

!!!  Všetci títo stravníci s nárokom na dotáciu však doplácajú zvyšok do sumy hodnoty stravného na každý deň !!!!!!!!! a to:

Materská škola doplatok: 0,39€/1deň

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – žiaci 1. – 4. ročník0,06€/1deň

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – žiaci 5. – 9. ročník0,15€/1deň

+ podmienkou nároku na priznanie dotácie je, že dieťa sa musí zúčastniť vyučovacieho procesu a odobrať jedlo. V prípade, že nepríde do zariadenia a nie je odhlásené zo stravy, musí uhradiť plnú sumu za stravu!!!!!!!!!!!!

*) Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

ÚHRADA prevodom na účet:

Číslo účtu: SK05 5600 0000 0003 0372 3003

Variabilný symbol: evidenčné číslo stravníka

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno dieťaťa, názov školy/škôlky, ktorú dieťa navštevuje (PROSÍM NEUVÁDZAŤ INÉ ÚDAJE)

ÚHRADA poštovou poukážkou:

Zákonný zástupca vypíše poštovú poukážku podľa vyššie uvedeného prepočtu na mesiac september s údajmi dieťaťa pre správne priradenie platby.

 

Upozornenie !!!

Od septembra budú na stravovanie prihlásení len stravníci, ktorí majú odovzdaný ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA stravovanie na školský rok 2022/2023 a na účte stravníka bude pripísaná suma vo výške predpisu stravného na mesiac september!!!

Zápisný lístok stravníka na školský rok 2022/2023 nájdete pod týmto oznamom a odovzdať osobne (vchod od MHD zastávky) , mailom alebo poštou vedúcej ŠJ.

Tel.kontakt ŠJ –  0904 991 905, 0901 702 803  v čase:

                                od 18.8.2022           7:00 – 10:00

ZL môžete poslať oskenovaný alebo odfotený mobilom na e-mail: jedalen@zsjavorku.sk

 

Zapisny_listok_sk.r._2022-2023

Dôležitý oznam riaditeľa školy zo dňa 18.07.2022

Vážení rodičia detí našej materskej školy a základnej školy !

V prílohe Vám posielam informáciu k štátnej dotácii poskytnutej na stravovanie detí od 1.7.2022 navštevujúce materskú alebo základnú školu. Rovnako v prílohe posielam aj „Formulár na posúdenie príjmu“ a tlačivo na „Čestné vyhlásenie“.

Prosím oboznámte sa listom – „Informácie pre rodičov“, v prípade, ak Vám prináleží štátna dotácia, postupujte podľa pokynov. Ďakujem.

S pozdravom

Ing.Ľubomír Krajčí, PhD., riad. školy

Informácie_pre_rodičov (1)

Formular_na_posudenie_prijmu

2022_07_01_Cestne_vyhlasenie

 

Letná prevádzka – júl 2022

Milí rodičia,

letná prevádzka našej materskej školy bude od 1.7.2022 do 29.7.2022 LEN pre prihlásené deti.

Počas letnej prevádzky nám bude strava dovážaná zo ŠJ pri ZŠ Námestie mladosti.

Odhlásiť dieťa zo stravy bude možné  len zo zdravotných dôvodov s predložením potvrdenia od lekára najneskôr deň vopred do 10.00 hod. na tel. čísle 041/566 23 03.

S pozdravom vedúca ŠJ pri ZŠ Námestie mladosti.

Hudobný koncert – DEŇ DETÍ

Dnešný DEŇ DETÍ sa niesol v znamení hudobného koncertu, ktorý bol prepojený rozprávkou, navštívila nás princezná, ktorá nám zahrala na harfe, niektoré deti si vyskúšali hru na harfe, skúšali uhádnuť, z ktorej rozprávky pochádza melódia, ktorú nám zahrali na harfe. Bol to príjemný hudobný zážitok pre všetkých.
Ak by ste mali záujem prihlásiť Vaše dieťa na hodiny harfy, môžete sa prihlásiť v Súkromnej základnej umeleckej škole BRIOSO Žilina.