ZÁPIS NOVÝCH DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2020/2021

Milí rodičia,
zápis nových detí do materskej školy v školskom roku 2020/21 sa uskutoční v dňoch 11.,12.,13.,14., a 15.5.2020 v čase od 8.00 do 16.00 hod. elektronicky. Elektronickú prihlášku si vytvoríte vypísaním na web stránke školy. (Otvorte si web stránku ZŠ Do Stošky 8 a vľavo v modrom stĺpci vyhľadajte priečinok elektronická prihláška, po kliknutí si vyberte v zelenom rámiku – Vyplniť novú prihlášku: Prihláška do MŠ)
V nevyhnutných prípadoch je možné doručiť vyplnenú žiadosť do materskej školy osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v dňoch od 11.5.20 do 15.5.20 v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Dôležité !!!
Riaditeľ školy akceptuje už doteraz prijaté prihlášky, teda rodičia, ktorí už podali prihlášku, či už klasickú, v papierovej forme alebo elektronickú, tak nemusia robiť opätovne.

,,Šikovníčkovia zo škôlky v Bánovej“

Milí rodičia,

všetci sa momentálne nachádzame v neľahkej situácii, bojujeme s vírusom, ktorý zmenil náš bežný život. Veľkú zmenu priniesol aj zatvorením všetkých školských zariadení, kedy väčšina ostala so svojimi deťmi doma a musí im venovať oveľa viac času ako kedykoľvek predtým, nakoľko trávili svoj čas v školských zariadeniach. Touto cestou by sme Vám chceli ponúknuť vzdelávanie detí na diaľku, ktoré nájdete na facebookovej stránke pod názvom skupiny ,,Šikovníčkovia zo škôlky v Bánovej“, kde požiadate o pridanie do skupiny a po schválení tam nájdete aktivity a rôzne úlohy pre deti, ktoré budeme pridávať postupne na základe týždenných tém a podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Verím, že svojou zodpovednosťou túto nepríjemnú situáciu čoskoro prekonáme a vrátime sa opäť do bežného života.

Ak budete mať nejaké otázky, pripomienky, kontaktujte ma na môj súkromný e-mail jana.drevenakova@zoznam.sk

 

POKYNY K PREVÁDZKE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ A ZÁPISU DETÍ DO MŠ A ZŠ

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je prerušená prevádzka školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania. 

Pokyny k zápisu detí do MŠ a ZŠ nájdete pod týmto oznamom. (viď príloha)

Rozhodnutie _ministra_SVVaS_SR_26_3_2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete na našej webovej stránke materskej školy po kliknutí na priečinok DOKUMENTY ŠKOLY.

ZÁPIS NOVÝCH DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2020/2021

Prijímame dieťa od 3 rokov veku s trvalým pobytom v Žiline, výnimočne dieťa, ktoré má menej ako 3 roky, ak to dovoľuje kapacita MŠ! V prípade väčšieho záujmu ako je kapacita škôlky, rozhoduje poradie podaných prihlášok.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

1. dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

2. dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu, ktorá musí byť potvrdená od lekára. Žiadosť nájdete na nástenke pri vchode do MŠ alebo na webovej stránke  MŠ – zsdostoskybanova.edupage.org.

Prihlášku prosím odovzdať vyplnenú do riaditeľne MŠ od 11.5.2020 do 13.5.2020, ráno od 7.00 – 10.00 hod. 

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

 

! Pri zápise dieťaťa je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča, resp. zákonného zástupcu !

Zmena mesačného poplatku

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia mesta Žilina sa od 01.01.2020 zvýši výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt na jedno dieťa a to na sumu 20,00 €.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 03.12.2019.  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť‘ dňom 01.01.2020.

http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20191213111759.pdf

 

RIADITEĽSTVO ZŠ S MŠ

…. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy …..

OZNAM

 

Vážení rodičia,

 

Školská jedáleň na ZŠ Javorku oznamuje spustenie modelu elektronické prihlasovanie a odhlasovanie žiakov zo školského stravovania prostredníctvom stránky Edupage po prihlásení do rodičovského konta. Modul je aktívny, ale v skúšobnej verzii. Preto Vás prosíme, aby ste svoje deti prihlasovali a odhlasovali zo stravy elektronicky, rovnako aj ústne ako doteraz u p. Melišovej /kuchárky ŠJ/.

 

Po dotestovaní tejto skúšobnej verzie už bude spustené len elektronické prihlasovanie a odhlasovanie zo školského stravovania prostredníctvom stránky Edupage

https://zsjavorku.edupage.org/login/ .