Manuál pre materské školy od 16.9.2020 s vyznačenými zmenami

1.Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy.

2. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
3. Zákonný zástupca pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
4. Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. besiedky) sa neodporúča.
Ďalšie podrobnejšie informácie si môžete preštudovať v nasledovnej prílohe. Ďakujem. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Čo potrebujem v materskej škole

1. Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka. (Príloha 1)

2. Pri nástupe a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (Príloha 2)

3. Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca.

4. NOVOPRIJATÉ DETI – potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa + doložiť osobne vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ + fotokópia kartičky poistenca dieťaťa.

5. V prvý deň sú prihlásené všetky deti na odber stravy, ďalšie dni si zákonný zástupca dieťa odhlási elektronicky.

6. Prvé dva týždne od otvorenia školského roku sprevádza dieťa do MŠ výhradne zákonný zástupca.

7. Na základe odporúčania RÚVZ prvé dva týždne od otvorenia školského roka v rámci možností zákonného zástupcu nástup dieťaťa do materskej školy od 7.00 hod., v nevyhnutnom prípade od 6.30 hod. (snaha riaditeľstva školy nevytvárať zberné triedy).

OSOBNÉ POTREBY 

  • rezervné rúško v skrinke
  • prezuvky (pevná obuv – nie šľapky)
  • pyžamo do triedy (všetky deti)
  • náhradné oblečenie v skrinke (všetky deti)
  • hrebeň do triedy (dievčatá)
  • zubná kefka, zubná pasta, plastový pohár (iba deti z 3.,4.triedy)
  • úbor na cvičenie – kraťasy, tričko, cvičky – môžu a nemusia (iba deti z 3.,4.triedy)

VŠETKY OSOBNÉ VECI DIEŤAŤA JE POTREBNÉ PODPÍSAŤ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Poprosím rodičov nových detí, ktorí používajú facebook, aby požiadali o prijatie do skupiny na facebooku pod názvom ,,Šikovníčkovia zo škôlky v Bánovej“, kde nájdete aj prílohy č. 1 a 2, ktoré nie je možné momentálne vložiť na webovú stránku materskej školy. Ďakujem za pochopenie. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

POKYNY K STRAVE NA MESIAC JÚL 2020

Stravovanie v mesiaci júl 2020 zabezpečuje: Školská jedáleň pri Základnej škole Limbová 30, 01007 Žilina

KONTAKT

Vedúca školskej jedálne: Ing. Mária Segiňová

e-mail školskej jedálne: sjzalimbova@gmail.com

telefónne číslo: 041/5681661, +421911949266

ODHLASOVANIE ZO STRAVY SA VYKONÁVA DEŇ VOPRED DO 8,00 HOD!!! Po tomto termíne už nie je možné sa zo stravy odhlásiť na nasledujúci deň. 

Stravník sa môže zo stravy odhlásiť v uvedenom termíne:

– osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne

– cez email-adresu: sjzalimbova@gmail.com

– na telefónnom čísle 041/56 81 661, +421 911 949 266

V prípade náhleho ochorenia stravníka je možné stravu odobrať v prvý deň do obedára v zariadení, ktoré navštevuje.

VRÁTENIE PREPLATKU STRAVNÉHO:

  • vyúčtovanie platieb (preplatok stravného) sa uskutoční na základe žiadosti o vrátenie preplatku – vzor žiadosti nájdete na webovej stránke Základnej školy Limbová pod ,,Školská jedáleň – tlačivá – žiadosť o vrátenie preplatku“, ktorú je potrebné doručiť na vyššie uvedenú adresu (preplatok na stravnom bude poukázaný na účet zákonného zástupcu stravníka, ktorý bude uvedený na žiadosti).

Z dôvodu ukončenia letnej prevádzky a s tým spojené vyčerpanie finančnej normy na potraviny a vyúčtovanie štátnej dotácie na stravovanie detí, Vám oznamujem, že stravu od 28.7.20 – 31.7.20 je možné odhlásiť iba do 27.7.2020 do 8,00 hod.  Po tomto termíne sa zo stravy už neodhlasuje. V prípade ochorenia si obed môžete vyzdvihnúť v školskej jedálni. 

Vedúca školskej jedálne

OZNAM O LETNEJ PREVÁDZKE

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Žilina bude prevádzka materskej školy počas letnej prevádzky pre prihlásené deti v termíne od 1.7.2020 do 7.8.2020.
Najneskôr do 25.6.2020 je nevyhnutné uhradiť nasledovné poplatky v hotovosti svojim triednym učiteľkám:
POPLATOK ZA MŠ – JÚL – 20 EUR
                                       – AUGUST – 5 EUR 
STRAVU – sumu zistíte na svojej triede 
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ