Dôležitý oznam pre rodičov materskej školy !!!

Stravné na mesiac september treba uhradiť do 02.09.2022 – do uvedeného termínu musí byť stravné pripísané na účet stravníka, alebo odovzdané potvrdenie o úhrade!!! Inak nebude dieťa prihlásené na stravu!

​​​​​​​

PREDPIS PLATBY NA MESIAC SEPTEMBER:

Pre Materskú školu sa začína variť od 5.9.2022 (19 prac. dní)

Pre Základnú školu sa začína variť od 6.9.2022 (18 prac. dní)

 

MATERSKÁ ŠKOLA Bajzová/Bánová deti:  20 x 1,69 = 33,80 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – žiaci 1. – 4. ročník: 18 x 1,36 = 24,48 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – žiaci 5. – 9. ročník: 18 x 1,45 = 26,10 €

DOSPELÝCH STRAVNÍKOV :            18 dní x 1,41€ = 25,38€

 

Deti MŠ alebo žiaci ZŠ poberatelia dotácie podľa osobitného právneho predpisu*) Zálohová platba 30,00 €

Štátna dotácia na stravovanie pre deti, ktoré spĺňajú podmienky nároku na ňu a majú vybavené všetky potrebné dokumentácie o nároku, je vo výške 1,30 €/1deň

!!!  Všetci títo stravníci s nárokom na dotáciu však doplácajú zvyšok do sumy hodnoty stravného na každý deň !!!!!!!!! a to:

Materská škola doplatok: 0,39€/1deň

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – žiaci 1. – 4. ročník0,06€/1deň

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – žiaci 5. – 9. ročník0,15€/1deň

+ podmienkou nároku na priznanie dotácie je, že dieťa sa musí zúčastniť vyučovacieho procesu a odobrať jedlo. V prípade, že nepríde do zariadenia a nie je odhlásené zo stravy, musí uhradiť plnú sumu za stravu!!!!!!!!!!!!

*) Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

ÚHRADA prevodom na účet:

Číslo účtu: SK05 5600 0000 0003 0372 3003

Variabilný symbol: evidenčné číslo stravníka

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno dieťaťa, názov školy/škôlky, ktorú dieťa navštevuje (PROSÍM NEUVÁDZAŤ INÉ ÚDAJE)

ÚHRADA poštovou poukážkou:

Zákonný zástupca vypíše poštovú poukážku podľa vyššie uvedeného prepočtu na mesiac september s údajmi dieťaťa pre správne priradenie platby.

 

Upozornenie !!!

Od septembra budú na stravovanie prihlásení len stravníci, ktorí majú odovzdaný ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA stravovanie na školský rok 2022/2023 a na účte stravníka bude pripísaná suma vo výške predpisu stravného na mesiac september!!!

Zápisný lístok stravníka na školský rok 2022/2023 nájdete pod týmto oznamom a odovzdať osobne (vchod od MHD zastávky) , mailom alebo poštou vedúcej ŠJ.

Tel.kontakt ŠJ –  0904 991 905, 0901 702 803  v čase:

                                od 18.8.2022           7:00 – 10:00

ZL môžete poslať oskenovaný alebo odfotený mobilom na e-mail: jedalen@zsjavorku.sk

 

Zapisny_listok_sk.r._2022-2023